สินเชื่อธุรกิจขนส่ง : สินเชื่อสำหรับเจ้าของกิจการ โรงงาน บริษัท ห้างหุ้นส่วน

สินเชื่อธุรกิจขนส่ง

สินเชื่อ สำหรับ กลุ่มผู้ประกอบการด้านธุรกิจขนส่ง

     วงเงินสูงสุด 100% ไม่ต้องดาวน์*

     อนุมัติรวดเร็ว ง่ายดาย

     พร้อมสนับสนุนธุรกิจเพื่อความสำเร็จของลูกค้าอย่างยั่งยืน

               เพราะเราเชี่ยวชาญและมีความเข้าใจในธุรกิจ ขั้นตอนอนุมัติ วงเงินหรือระยะเวลาการผ่อนชำระของเรา จึงตอบโจทย์ความต้องการของ  ลูกค้าได้เป็นอย่างดี สามารถสนับสนุนวงเงินให้ลูกค้าพร้อมดำเนิน ธุรกิจได้ต่อเนื่องทันที และมองถึงความสำเร็จของลูกค้าอย่างยั่งยืน

       บริการสินเชื่อ/ประเภทวงเงิน

 • วงเงินสินเชื่อเช่าซื้อได้สูงสุดถึง 100%* โดยไม่ต้องมีเงินดาวน์* ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดถึง 5 ปี*
 • วงเงินสนับสนุนส่วนควบของรถในอัตราดอกเบี้ยเดียวกัน*
 • วงเงินกู้เพื่อซื้อที่ดิน ก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้ในธุรกิจขนส่ง โดยอนุมัติวงเงินกู้สูงสุดถึง 80%* ของราคาประเมินหลักประกัน ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 8 ปี*
 • วงเงินเช่าซื้อสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรถเช่า
 • วงเงินทุนหมุนเวียน (O/D) เพื่อใช้ในธุรกิจขนส่ง ธุรกิจอู่ต่อรถยนต์ สำหรับซื้อวัตถุดิบ หรือใช้หมุนเวียนในกิจการ

* ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณา

นิติบุคคล

 1. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) รายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมลายเซ็นกรรมการและตราประทับ
 3. สำเนาใบประกอบการขนส่ง
 4. สำเนาบัญชีรายได้-รายจ่าย (ที่จัดทำขึ้นภายใน) ย้อนหลัง 6 เดือน
 5. สำเนา Statement การเดินบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน
 6. งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี

หมายเหตุ: โปรดรับรองสำเนาถูกต้องทุกชุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร   064-5788497  คุณดาริน
     098-6522290  คุณธัญญ์

LINE : @thaimoneysure
Facebook : www.facebook.com/tmsfastcash