สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริการสินเชื่อ/ประเภทวงเงิน

 • วงเงินกู้ค่าที่ดิน เพื่อใช้ซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการ
 • วงเงินกู้ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค เพื่อใช้ในการปรับปรุงสภาพที่ดิน ถมดิน และพัฒนาสาธารณูปโภคในโครงการ
 • วงเงินกู้ค่าก่อสร้างอาคารในโครงการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารต่างๆ ตามประเภทของการพัฒนา เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ หรือ อาคารคอนโดมิเนียม
 • วงเงินหนังสือค้ำประกัน หรืออาวัล เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ เช่น หนังสือค้ำประกันการจัดสรร หนังสือค้ำประกันต่อการไฟฟ้า และการอาวัลการชำระเงินค่าที่ดินสำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์

นิติบุคคล

 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท รายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ 2 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 ชุด
 3. งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี)
 4. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 5. ประวัติผู้บริหารของบริษัท ประสบการณ์ทำงาน ความรับผิดชอบของผู้บริหารด้านต่างๆ
 6. ประวัติการติดต่อกับสถาบันการเงิน หรือวงเงินสินเชื่อที่ได้จากสถาบันการเงิน หลักประกันกรณีมีสินเชื่อกับสถาบันการเงิน (ถ้ามี)
 7. บัญชีเงินฝาก/ Statement การเดินบัญชีของกรรมการหรือนิติบุคคล ย้อนหลัง 6 เดือน
 8. รายการทรัพย์สิน และหนี้สินของกรรมการ (ถ้ามี)
 9. สำเนาโฉนดที่ดินที่เสนอเป็นหลักประกัน แผนที่ตั้งที่ดินและใบอนุญาตก่อสร้าง (ถ้ามี)
 10. แบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร   064-5788497  คุณดาริน
       098-6522290  คุณธัญญ์

LINE : @thaimoneysure
Facebook : www.facebook.com/tmsfastcash